Các tiêu chuẩn, quy chuẩn về an toàn điện từ trường tại Việt Nam

Đào Công
03/11/2020 16:01
NIICS

Các tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế đã ban hành nhiều tiêu chuẩn liên quan đến mức quy định, Phương pháp đo, Phương pháp tính toán. (danh mục có thể tham khảo ở mục 4.2 trong đó nhóm tiêu chuẩn có thể download tự do là các khuyến nghị ITU, bộ tiêu chuẩn IEEE C95)

Bức xạ điện từ. Ảnh: internet

Các tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn quốc gia Việt Nam về an toàn điện từ trường do các bộ liên quan ban hành bao gồm:

Bộ khoa học và công nghệ

 • TCVN 3718-1 : 2005 - Quản lý an toàn trong trường bức xạ tần số radio – Phần 1: Mức phơi nhiễm lớn nhất trong dải tần từ 3 kHz đến 300 GHz
 • TCVN 3718-2 : 2007 - Quản lý an toàn trong trường bức xạ tấn số radio - Phần 2: Phương pháp khuyến cáo để đo trường điện từ tần số radio liên quan đến phơi nhiễm của con người ở dải Quản lý an toàn trong trường bức xạ tần số radio tần từ 100 kHz đến 300 GHz
 • TCVN 10900:2015 (IEC 62233:2005) - Phương pháp đo trường điện từ của thiết bị gia dụng và thiết bị tương tự liên quan đến phơi nhiễm lên người
 • TCVN 10344:2014 (IEC 62493:2009) - Đánh giá thiết bị chiếu sáng liên quan đến phơi nhiễm trường điện từ đối với con người
 • TCVN 8334-1:2010 (IEC 62226-1:2004) - Phơi nhiễm trong trường điện hoặc trường từ ở dải tần số thấp và tần số trung gian - phương pháp tính mật độ dòng điện và trường điện cảm ứng bên trong cơ thể người - Phần 1: Yêu cầu chung
 • TCVN 8334-3-1:2010 (IEC 62226-3-1: 2007) - Phơi nhiễm trong trường điện hoặc trường từ ở dải tần số thấp và tần số trung gian - phương pháp tính mật độ dòng điện và trường điện cảm ứng bên trong cơ thể người - phần 3-1: phơi nhiễm trong trường điện - mô hình giải tích và mô hình đánh số hai chiều
 • TCVN 5699-2-25:2007 (IEC 60335-2-25:2005) Thiết bị điện gia dụng và các thiết bị điện tương tự - an toàn - Phần 2-25: Yêu cầu cụ thể đối với lò vi sóng, lò vi sóng kết hợp

Bộ Y tế

 • QCVN 21:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điện từ trường tần số cao - Mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số cao tại nơi làm việc
 • QCVN 25:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điện từ trường tần số công nghiệp - Mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số công nghiệp tại nơi làm việc

Bộ thông tin và truyền thông

 • QCVN 8:2010/BTTTT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phơi nhiễm trường điện từ của các trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng
 • QCVN 78:2014/BTTTT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phơi nhiễm điện từ của các đài phát thanh, truyền hình
 • Trong đó tiêu chuẩn TCVN 3718-1:2008 là tiêu chuẩn nền tảng quy định mức phơi nhiễm lớn nhất trong giả tần 3 kHz tới 300 GHz. Tiêu chuẩn này được xây dựng dựa trên các tài liệu khoa học liên quan và nhìn chung phù hơp với các khuyến cáo của WHO, ICNIRP và IRPA.
 • Tiêu chuẩn này quy định mức SAR đối với hoạt động nghề nghiệp và không nghệ nghiệp; đặc tính phơi nhiễm là đồng nhất trên toàn bộ cơ thể hay chỉ phơi nhiễm một phần trung bình trên toàn cơ thể là 4 W/kg và giới hạn phơi nhiễm nghề nghiệp là 0,4 W/kg. Giới hạn phơi nhiễm này cũng phụ thuộc vào tính đồng nhất cũng như vị trí phơi nhiễm. Phân bổ không gian, trường gần và trường xa. Dạng băng thông (rộng hay hỗn hợp), trường xung.
 • Tiêu chuẩn này cũng quy định về yêu cầu đo và đánh giá theo quy định tại chính tiêu chuẩn này tuy nhiên phần hướng dẫn đo kiểm và xử lý số liệu còn rất sơ lược. Tiêu chuẩn này cũng cung cấp thông tin về Cơ sở để xây dựng mức phơi nhiễm lớn nhất đối với bức xạ RF, ảnh hưởng của bức xạ RF, các nguy hiểm điển hình, giảm nguy hiểm RF ở hệ thống lắp đặt mới, quản lý nguy hiểm RF.
 • TCVN 3718-2 cung cấp các phương pháp khuyến cáo để đo trường điện từ tần số radio liên quan đến phơi nhiễm của con người ở dải tần từ 100 kHz đến 300 GHz. Tiêu chuẩn này được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn IEEE C95.3 và cung cấp một tiếp cận rất rộng về kỹ thuật đo trường điện từ cũng như SAR nhưng lại giới hạn chỉ đo ở vùng tần số RF.
 • TCVN 10900:2015 (IEC 62233:2005) – đưa ra phương pháp đo trường điện từ và tính toán đối của thiết bị gia dụng và thiết bị tương tự liên quan đến phơi nhiễm lên cơ thể người. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các thiết bị dân dụng và tương tự được phân loại trong bộ tiêu chuẩn
 • TCVN 5699 (IEC 60335), và chỉ áp dụng trong dải tần số từ 10 Hz đến 400 kHz, vùng tần số dưới 10 Hz cũng như trên 400 kHz được coi là đạt nếu không có quy định riêng trong bộ tiêu chuẩn TCVN 5699. Tiêu chuẩn này cũng cung cấp giới hạn phơi nhiễm theo ICNIRP và IEEE như một tham khảo. Tiêu chuẩn này cũng quy định chế độ làm việc của các thiết bị khi thực hiện đo.
 • TCVN 10344:2014 (IEC 62493:2009) Tiêu chuẩn này áp dụng để đánh giá thiết bị chiếu sáng liên quan đến phơi nhiễm đối với con người trong trường điện từ. Nội dung đánh giá bao gồm mật độ dòng điện cảm ứng ở các tần số từ 20 kHz đến 10 MHz và mức hấp thụ riêng (SAR) ở các tần số từ 100 kHz đến 300 MHz xung quanh thiết bị chiếu sáng. Tiêu chuẩn này áp dụng các giới hạn quy định bởi IEEE C95.1 2005 hoặc ICNIRP 1998 cũng như các giới hạn quy định trong TCVN 7186 (CISPR 15). Thiết bị đo áp dụng cho tiêu chuẩn này sử dụng các thiết bị quy định tại TCVN 6989-1-1 (CISPR 16-1-1).
 • Bộ TCVN 8334 (IEC 62226) – Bộ tiêu chuẩn này đưa ra cách thức chứng tỏ sự phù hợp với các giới hạn cơ bản về phơi nhiễm của con người trong trường điện và trường từ tần số thấp và tần số trung gian được qui định trong các tiêu chuẩn hoặc hướng dẫn về phơi nhiễm, ví dụ như các tài liệu của IEEE và ICNIRP. Tuy nhiên đây là bộ tiêu chuẩn còn đang phát triển, bản thân TCVN vẫn chưa chuyển ngữ phần 2 liên quan đến trường điện.
 • QCVN 21:206/BYT quy định về mức tiếp xúc điện từ trường tần số cao tại nơi làm việc – với dải tần số từ 3 kHz tới 300 GHz. Đây là QCVN nên bắt buộc áp dụng. Giới hạn cho phép cường độ điện từ trường tần số cao tại nơi làm việc được quy định tại bảng 1, các tiếp cận về đo về tính toán tương tự như trong TCVN 3718-1; Mức tiếp xúc cho phép với điện từ trường tần số cao tại nơi làm việc được quy định tại bảng 2 và mức cho phép đối với dòng điện cảm ứng và dòng điện tiếp xúc qua cơ thể của điện từ trường tần số cao được quy định tại bảng 3. Tiêu chuẩn này đã quy định về yêu cầu kỹ thuật của thiết bị đo cũng như kỹ thuật đo.
 • QCVN 25:2016/BYT - Quy chuẩn này quy định mức tiếp xúc cho phép với điện từ trường tần số công nghiệp tại nơi làm việc cũng như quy định yêu cầu kỹ thuật của thiết bị đo và kỹ thuật đo.
 • QCVN 8:2010/BTTTT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này quy định mức giới hạn phơi nhiễm trường điện từ không do nghề nghiệp của các trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng (trạm thu phát thông tin di động - có anten lắp đặt ngoài trời, hoạt động trong dải tần số từ 110 MHz đến 3 GHz) và phương pháp đo, đánh giá sự tuân thủ. Quy chuẩn này áp dụng các mức giới hạn quy định tại TCVN 3718-1.
 • QCVN 78:2014/BTTTT - Quy chuẩn này quy định mức giới hạn phơi nhiễm trường điện từ không do nghề nghiệp và phương pháp đo, đánh giá sự tuân thủ đối với các đài phát thanh hoạt động trên băng tần MF (đài phát thanh AM), VHF (đài phát thanh FM), L (đài phát thanh số) và các đài truyền hình hoạt động trên băng tần VHF, UHF – từ vùng 300 kHz tới 3 GHz. Quy chuẩn này áp dụng các mức giới hạn quy định tại TCVN 3718-1. Quy chuẩn này xác định thêm Tỷ lệ phơi nhiễm tổng cộng (Total Exposure Ratio - TER)

Theo Tạp chí Điện tử

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

Tài liệu Những điều cần biết về công nghệ thông tin

Tài liệu Những điều cần biết về công nghệ thông tin

Bộ TT&TT sẽ thí điểm đánh giá, công nhận các nền tảng số Việt Nam

Bộ TT&TT sẽ thí điểm đánh giá, công nhận các nền tảng số Việt Nam

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA GIẢI THƯỞNG ITU DIGITAL WORLD SME AWARDS VÀ ASEAN ICT AWARDS NĂM 2021

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA GIẢI THƯỞNG ITU DIGITAL WORLD SME AWARDS VÀ ASEAN ICT AWARDS NĂM 2021

Mạng iTel chính thức cung cấp eSIM tại Việt Nam

Mạng iTel chính thức cung cấp eSIM tại Việt Nam

Huawei bất ngờ vượt qua "ải" Anatel tham gia đấu thầu phát triển mạng 5G tại Brazil

Huawei bất ngờ vượt qua "ải" Anatel tham gia đấu thầu phát triển mạng 5G tại Brazil

Keysight công bố giải pháp mới tối ưu hoá mạng 5G ứng dụng cho công ty công nghệ viễn thông

Keysight công bố giải pháp mới tối ưu hoá mạng 5G ứng dụng cho công ty công nghệ viễn thông

Kết nối internet đã được thông tuyến sau khi hai hệ thống cáp quang biển đã hoàn thành việc sửa chữa

Kết nối internet đã được thông tuyến sau khi hai hệ thống cáp quang biển đã hoàn thành việc sửa chữa

Việt Nam đã sẵn sàng bắt nhịp xu thế mạng 6G của thế giới

Việt Nam đã sẵn sàng bắt nhịp xu thế mạng 6G của thế giới

CEO Ryan Ding: Huawei cung cấp hơn 50% hạ tầng mạng 5G hiện nay trên thế giới

CEO Ryan Ding: Huawei cung cấp hơn 50% hạ tầng mạng 5G hiện nay trên thế giới

Blackberry tung chiều bài độc: 5G có phím vật lý

Blackberry tung chiều bài độc: 5G có phím vật lý

Qualcomm ra mắt Modem 5G tốc độ 10 gigabit/giây đầu tiên trên thế giới

Qualcomm ra mắt Modem 5G tốc độ 10 gigabit/giây đầu tiên trên thế giới

 Rất nhiều ứng dụng 5G sẽ bùng nổ trong năm 2021

Rất nhiều ứng dụng 5G sẽ bùng nổ trong năm 2021

Tin mới cập nhật

Chiến lược phát triển của lĩnh vực Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử giai đoạn 2021-2025

Chiến lược phát triển của lĩnh vực Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử giai đoạn 2021-2025

Xây dựng và cập nhật phương pháp, tiêu chí đo lường kỹ năng số, khoảng cách số năm 2022

Xây dựng và cập nhật phương pháp, tiêu chí đo lường kỹ năng số, khoảng cách số năm 2022

Quyết định số 964/QĐ-TTg ngày 10/8/2022 của Thủ tướng Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030.

Quyết định số 964/QĐ-TTg ngày 10/8/2022 của Thủ tướng Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030.

Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030

Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030

Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Hội nghị tổng kết tình hình triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP; kết quả và bài học kinh nghiệm

Hội nghị tổng kết tình hình triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP; kết quả và bài học kinh nghiệm

Kinh nghiệm Vương Quốc Anh: Cẩm nang phòng, chống tin giả, tin sai lệch trên không gian mạng

Kinh nghiệm Vương Quốc Anh: Cẩm nang phòng, chống tin giả, tin sai lệch trên không gian mạng

Báo cáo chuyên đề tháng 07/2022: Cuộc sống số thời chiến ở Liên bang Nga, U-crai-na và gợi suy cho Việt Nam

Báo cáo chuyên đề tháng 07/2022: Cuộc sống số thời chiến ở Liên bang Nga, U-crai-na và gợi suy cho Việt Nam

Quyết định số 2289/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030

Quyết định số 2289/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030

Chiến lược phát triển lĩnh vực báo chí giai đoạn 2021- 2025

Chiến lược phát triển lĩnh vực báo chí giai đoạn 2021- 2025

Tin đọc nhiều

Vinaphone công bố vùng phủ sóng 5G tại Hà Nội và TP.HCM

Vinaphone công bố vùng phủ sóng 5G tại Hà Nội và TP.HCM

Giữa thành thị và nông thôn vẫn tồn tại khoảng cách rất lớn trong tiếp cận internet

Giữa thành thị và nông thôn vẫn tồn tại khoảng cách rất lớn trong tiếp cận internet

Cách phòng tránh nguy hiểm từ Wifi công cộng của khách sạn

Cách phòng tránh nguy hiểm từ Wifi công cộng của khách sạn

Đủ cách 'dội bom' điện thoại

Đủ cách 'dội bom' điện thoại

Chính quyền Tổng thống Trump tiếp tục "ra đòn" với Huawei

Chính quyền Tổng thống Trump tiếp tục "ra đòn" với Huawei

Vị trí nào cho nhà mạng Reddi trên thị trường viễn thông Việt Nam

Vị trí nào cho nhà mạng Reddi trên thị trường viễn thông Việt Nam

Những điểm khác biệt cơ bản giữa hai thế hệ mạng 4G và 5G

Những điểm khác biệt cơ bản giữa hai thế hệ mạng 4G và 5G

SpaceX tiếp tục phóng 60 vệ tinh - Tiến gần hơn đến mục tiêu phủ sóng internet toàn cầu

SpaceX tiếp tục phóng 60 vệ tinh - Tiến gần hơn đến mục tiêu phủ sóng internet toàn cầu

OPPO thử nghiệm thành công công nghệ cốt lõi giúp tăng tốc triển khai 5G

OPPO thử nghiệm thành công công nghệ cốt lõi giúp tăng tốc triển khai 5G

Ngành viễn thông trong EVFTA sẽ mang lại những trải nghiệm khác biệt với người tiêu dùng

Ngành viễn thông trong EVFTA sẽ mang lại những trải nghiệm khác biệt với người tiêu dùng

Video xem nhiều

Honda MSX 125 Grom 2021 mẫu xe côn tay phiên bản đường đua

Honda MSX 125 Grom 2021 mẫu xe côn tay phiên bản đường đua

Hướng dẫn cấu hình phần mềm ký số vSignPDF 3.1.7

Hướng dẫn cấu hình phần mềm ký số vSignPDF 3.1.7

iPhone SE 2020 cuối cùng cũng đã mở bán để phục vụ tín đồ cuồng "Táo"

iPhone SE 2020 cuối cùng cũng đã mở bán để phục vụ tín đồ cuồng "Táo"

Suzuki Ciaz 2020 ra mắt tại Thái Lan, người Việt "đỏ mắt" đón chờ

Suzuki Ciaz 2020 ra mắt tại Thái Lan, người Việt "đỏ mắt" đón chờ

Toàn cảnh Hội nghị Quốc gia lần thứ XXII về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin REV-ECIT 2019

Toàn cảnh Hội nghị Quốc gia lần thứ XXII về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin REV-ECIT 2019

Subaru Eyesight con mắt "Nhị Lang thần" phòng ngừa va chạm an toàn cho mỗi chuyến đi

Subaru Eyesight con mắt "Nhị Lang thần" phòng ngừa va chạm an toàn cho mỗi chuyến đi

5G - Mạng truyền tải di động tốc độ cao của tương lai

5G - Mạng truyền tải di động tốc độ cao của tương lai

Cô bé 14 tuổi tìm ra giải pháp mới xóa điểm mù trên xe hơi

Cô bé 14 tuổi tìm ra giải pháp mới xóa điểm mù trên xe hơi

Xe máy điện VinFast được CNN chọn là 1 trong 5 biểu tượng mới của Hà Nội

Xe máy điện VinFast được CNN chọn là 1 trong 5 biểu tượng mới của Hà Nội

Gia sư Trí Tuệ Nhân Tạo, giúp bạn thành thạo tiếng Anh!

Gia sư Trí Tuệ Nhân Tạo, giúp bạn thành thạo tiếng Anh!

Vết thương hở mau lành nhờ chiếu tia lạnh Plasma

Vết thương hở mau lành nhờ chiếu tia lạnh Plasma

Cyber-Shot RX100 VII: Siêu phẩm mới gia nhập gia đình Sony

Cyber-Shot RX100 VII: Siêu phẩm mới gia nhập gia đình Sony

Kinh tế số và tiềm năng phát triển tại Việt Nam
15/06/2021
Phương pháp đo lường đô thị thông minh
11/06/2021
Triển vọng 5G và 6G trong tương lai ở Nhật Bản
11/06/2021
Bắc Ninh: Không ký kết triển khai dự án Owifi 5G với CSE Singapore
27/06/2020
Bị World Bank cấm dự thầu 7 năm, công ty Sao Bắc Đẩu thừa nhận sai sót
27/06/2020
Hội thảo góp ý dự thảo phát triển công nghiệp ICT, hướng tới CMCN lần thứ tư
27/05/2020
Chuyển đổi số - Nên hiểu như thế nào cho đúng
25/05/2020
Các yếu tố cơ bản của chuyển đổi số
08/04/2020
Phát huy tinh thần Make in Vietnam, sẵn sàng công nghệ, thiết bị để thương mại 5G
07/12/2019
REV-ECIT 2019: Thúc đẩy phát triển thông tin di động 5G và ứng dụng
07/12/2019
PVOIL Cup 2019 chính thức khởi tranh - Vượt lên thử thách
28/09/2019
Kinh nghiệm quá hữu ích. Cần phổ biến ngay cho các cháu nhỏ.
Một con người dùng cả một cuộc đời cho tình yêu thiên nhiên . Ông đã đóng góp cống hiến cho nghành thực vật học nước nhà bảo tồn phát triển những loài lan quí hiếm . Xin chúc ngài có một sinh nhật ngài ấm áp hạnh phúc bên người thân . Mong xã hội và trên toàn thế giới có nhiều người tâm huyết như ông . Xin chúc cho tình cảm hữu nghị giữa hai đất nước TL & VN luôn bền chặt và thắm thiết . VN luôn yêu quí các bạn !
Nhu cầu tuyển dụng tăng gấp đột biến 4 lần trong một thời gian ngắn điều đó phản ánh tỉ lệ thất nghiệp trong những tháng đầu năm là 3/4 do ảnh hưởng của đại dịch covid-19 đây là một điều đáng buồn, rồi các cử nhân, kỹ sư sẽ đi đâu về đâu trong giai đoạn bất ổn này. Để cân bằng lại có thể mất một thời gian dài.