Chính phủ thông minh tiện lợi cho người dân và doanh nghiệp

Đào Công
09/12/2020 10:09
NIICS

Chính phủ thông minh là một ví dụ cụ thể (use case) của phương pháp tiếp cận trong chuyển đổi số. Những nội dung dưới đây sẽ làm rõ hơn các định nghĩa về Chính phủ điện tử (CPĐT), Chính phủ thông minh, giá trị cốt lõi của chính phủ, những chức năng cơ bản cho những nhóm người sử dụng CPĐT, thách thức, nỗ lực trong triển khai CPĐT. Đồng thời, đưa ra những khuyến nghị về chuyển đổi số tại Việt Nam.

Một số định nghĩa Chính phủ điện tử

Theo Liên Hợp Quốc (UN, 2014), Chính phủ điện tử là việc sử dụng, áp dụng công nghệ thông tin trong hành chính công nhằm hợp lý hóa và tích hợp quy trình công việc và các quy trình để quản lý dữ liệu, thông tin hiệu quả hơn, tăng cường cung cấp dịch vụ công cộng, mở rộng các kênh truyền thông để tham gia và trao quyền cho mọi người.

Chính phủ điện tử thông minh hay chính phủ thông minh có nghĩa là CPĐT thế hệ tiếp theo, kết hợp CNTT thông minh và sự sáng tạo của con người để đổi mới quản trị chính phủ và cung cấp các dịch vụ theo yêu cầu làm hài lòng mọi người, đồng thời cung cấp và chia sẻ tất cả thông tin điều hành của chính phủ một cách minh bạch và an toàn, có thể  hỗ trợ khôn ngoan các hoạt động chính phủ khi giao tiếp với công chúng, dự đoán được những vấn đề  có thể xảy ra trong tương lai như chiến tranh, thời tiết, dịch bệnh… Tiên tiến hơn về mặt định lượng và chất lượng so với CPĐT hiện tại vì sử dụng các công nghệ thông tin số mới nhất như IoT – Internet vạn vật, Cloud Computing - Điện toán đám mây, Big data - Dữ liệu lớn, ML & AI – Học máy & Trí tuệ nhân tạo và Blockchain - Chuỗi khối…

Giá trị cốt lõi của Chính phủ

Các chuyên gia cho rằng, nhiệm vụ của chính phủ là để bảo vệ người dân trong ranh giới của đất nước và cung cấp các dịch vụ cần thiết khác nhau để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Ngày nay, các chính phủ cố gắng tự biến đổi để thực hiện các vai trò của mình một cách hiệu quả, nghĩa là cung cấp các dịch vụ công cộng và chính sách công tại cấp độ cao.

Người dùng và những chức năng chính của Chính phủ điện tử

Nhóm khách hàng lớn nhất là người dân (G2C - Government to Citizens). Chính phủ phải cung cấp thông tin kịp thời, trung thực cho người dân như chiến tranh, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường, giáo dục,… rồi cung cấp dịch vụ công cho người dân như giấy khai sinh, tình trạng hôn nhân,... giải quyết khiếu nại như tranh chấp đất đai, lạm dụng quyền lực… theo đúng luật pháp cho phép, lấy ý kiến người dân đóng góp…

Nhóm khách hàng thứ hai (G2B - Government to Business), là các doanh nghiệp, các tổ chức phi chính phủ, nhà sản xuất… mà chính phủ phải cung cấp các thông tin về: các dự án như giao thông công cộng, quy hoạch thành phố, văn bản, hướng dẫn sử dụng, quy định, thi hành chính sách nhà nước...; cung cấp giấy phép, giám sát đóng thuế, kiểm tra chất lượng hàng hóa và cung cấp giấy phép chất lượng…

Nhóm khách hàng thứ ba (G2G - Government to Government), là giữa các cơ quan chính phủ. CPĐT tạo nên khả năng phối hợp, chuyển giao và cung cấp các dịch vụ một cách có hiệu quả giữa Trung ương và địa phương, các cấp, ngành, tổ chức, bộ máy nhà nước trong việc điều hành và quản lý nhà nước, trong đó chính phủ vừa đóng vai trò là chủ thể và khách hàng trong mối quan hệ này.

Nhóm khách hàng cuối cùng (G2E - Government to Employees) là các công chức làm việc cho chính phủ. Họ cần có những hệ thống tìm kiếm thông tin từ rất nhiều văn bản pháp quy có liên quan để cung cấp các giấy tờ cho người dân theo đúng pháp luật, hay hệ thống phân tích dữ liệu dựa trên nền tảng dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo để có thể dự đoán khả năng chiến tranh, tác động môi trường, nhu cầu giao thông công cộng… từ đó tư vấn cho lãnh đạo một cách kịp thời.

Hình 1. Tương tác giữa các nhóm người dùng trong CPĐT

Điểm mạnh, điểm yếu, thách thức và cơ hội

Điểm mạnh: Từ năm 2006, Cổng thông tin điện tử chính phủ đã đi vào hoạt động, cung cấp rất nhiều thông tin bổ ích cho người dân và doanh nghiệp, nâng cao nhận thức về lợi ích của CPĐT, dịch vụ công, đã ban hành nhiều quyết định về CNTT, CPĐT, đề án chuyển số quốc gia, CMCN 4.0… và đưa ra kiến trúc về CPĐT cho tất cả các doanh nghiệp cùng tham gia phát triển. Có tới 40% các tỉnh, thành có cổng dịch vụ công cho công dân và doanh nghiệp, nâng bậc Việt Nam trên danh sách các nước có hệ thống Chính phủ điện tử. Các tỉnh, thành đã triển khai thành công cổng dịch vụ công như TP.HCM, Đồng Nai, Quảng Ninh… Cổng Dịch vụ công quốc gia kết nối với các cổng dịch vụ công của tỉnh, thành qua trục liên thông và hệ thống xác thực trực tuyến một cổng - SSO (Single Sign-On). Người dân và doanh nghiệp có thể tìm kiếm thông tin, tham khảo một số thủ tục, giấy tờ, và làm được một số giấy tờ trực tuyến, tiết kiệm thời gian đáng kể.

Điểm yếu và thách thức: Mặc dù có nhiều tiến bộ ở trên, nhưng những bài toán cơ bản vận hành quốc gia vẫn còn nguyên vẹn như hệ thống quản lý dân số, địa chỉ quốc gia, bản đồ số, hệ thống quản lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu tri thức quốc gia…

Năm 2011, theo yêu cầu của Bộ Công an, hệ thống quản lý dân số chỉ cần lưu trữ 19 trường số liệu như họ, tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, nơi sinh… Tuy nhiên, cho đến nay hệ thống quản lý dân cư tập trung, tất cả vẫn phụ thuộc vào cuốn hộ khẩu nhỏ, năng lực và nhiệt tình của công an khu vực. Trong thời gian qua, có rất nhiều dự án Chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước, hệ thống quản lý dân số bằng tiền ODA, kinh phí chính phủ chồng lấn lên nhau, chưa kể đến chi phí liên quan đến thống kê dân số… Những vấn đề như là AI - Trí tuệ nhân tạo, Blockchain - Chuỗi Khối, Big Data - Dữ liệu lớn, vận hành thành phố thông minh… được đề cập tới nhiều trong hội thảo, trên các phương tiện truyền thông, tuy nhiên ứng dụng thực tiễn để giải quyết dịch vụ công vẫn còn ít.

Kiến trúc CPĐT hiện tại (Hình 2) sẽ tạo ra hàng trăm hệ thống CNTT và cơ sở dữ liệu phân tán ở các bộ, ngành và các địa phương gây tốn kém, tạo nhiều lỗ hổng bảo mật. Khi có các rủi ro xảy ra như cháy, lũ lụt, hay bị lây nhiễm mã độc, tin tặc chiếm đoạt dữ liệu,… cần rất nhiều nỗ lực và thời gian để phát triển tích hợp các hệ thống với nhau.

Hình 2. Cổng Dịch vụ công Quốc gia - Mô hình phân tán và kết nối qua các trục liên thông

Mỗi bộ ngành, địa phương có Trung tâm CNTT riêng thì kinh phí chi cho CNTT dàn trải, nên việc ứng dụng CNTT cho chuyên ngành rất bị hạn chế. Chia sẻ thông tin, tài liệu giữa các bộ, ngành qua những trục liên thông còn ít, không an toàn. do kinh phí đầu tư cho đảm bảo an toàn thông tin hạn hẹp và giải pháp phát triển, vận hành, bảo mật và an toàn thông tin của mỗi bộ, ngành và địa phương còn thiếu đồng bộ.

Kiến nghị

Chính phủ cần đưa ra các tiêu chí và có chính sách đặt hàng các doanh nghiệp trong thực hiện chuyển đổi số, chính phủ điện tử... Ngoài ra, chính phủ cũng cần xây dựng chiến lược chuyển đổi số quốc gia và CPĐT cho 5 - 10 năm tới.

Cần tập hợp các yêu cầu chức năng và sắp xếp theo mức độ cần thiết, chuẩn hóa và đơn giản hóa các quy trình hành chính hay nghiệp vụ, công khai cho tất cả các bộ, ngành đối tác, tạo ra sân chơi công bằng cho các tổ chức/doanh nghiệp có khả năng phát triển theo đúng tiêu chí của chính phủ kiến tạo.

Nên phát triển ba nền tảng Điện toán đám mây (ĐTĐM) trong trung tâm dữ liệu ở cả ba miền, kết nối lẫn nhau, dùng chung cho tất cả các địa phương, các bộ, các cơ quan ngang bộ của chính phủ. Tất  cả sẽ được cung cấp các máy ảo và nơi lưu trữ, cơ sở dữ liệu theo yêu cầu, các chương trình chuyên ngành của bộ hay địa phương. ĐTĐM là nền tảng số quan trọng nhất trong chuyển đổi số, tạo nên cơ sở hạ tầng linh hoạt, đáp ứng nhanh theo yêu cầu của người dùng, chia sẻ tài nguyên, giúp quản lý và giám sát tập trung, chuyên môn hóa cao, giảm chi phí vận hành và phát triển, và bảo đảm an toàn thông tin.

Thực tiễn cho thấy, Amazon cũng chỉ có ba trung tâm dữ liệu, cung cấp ĐTĐM cho tất cả các khách hàng châu Âu ở Amsterdam, Frankfurt và Dublin.

Hình 3. Cổng Dịch vụ Công Quốc gia - Mô hình tập trung cho tất cả các cấp, Tiết kiệm & Triển khai nhanh

Kiến trúc CPĐT trên nền tảng tập trung này có nhiều nước đã phát triển, thay vì phân tán theo kiểu Mỹ theo các bang và các bộ hay ở các nước phát triển, vì những năm 90 chưa có giải pháp ĐTĐM, mạng điều khiển bằng phần mềm (SDN)… Ví dụ: năm 2009, chính phủ Nhật Bản đã phát triển nền tảng ĐTĐM dùng chung cho tất cả các Bộ của Chính phủ, gọi là Kasumigaseki Cloud of Japan. Ở Hà Lan, có Bộ Cơ sở hạ tầng, chịu trách nhiệm vận hành tất cả trung tâm dữ liệu của tất cả các bộ, ngành của chính phủ. Tương tự ở Hungary, tất cả bộ, ngành và địa phương đều dùng chung một trung tâm dữ liệu và tất cả các dịch vụ của chính phủ đều được vận hành ở đó, gọi là Trung tâm cung cấp dịch vụ truyền thông quốc gia (National Infocommunications Services Company - NISZ).

Cổng dịch vụ công tập trung nên triển khai cho tất cả các địa phương và các bộ, ngành như Hình 3, trên nền tảng ĐTĐM, xác thực trực tuyến với 2 lớp, dựa theo dữ liệu mà hệ thống quản lý dân cư đã phát triển, phân quyền truy cập người dùng, các dữ liệu tập trung trên nền tảng Dữ liệu lớn, trục liên thông không còn vai trò nữa, với các Chatbot thông minh hướng dẫn người dân tìm kiếm thông tin nhanh nhất.

Nên phát triển hệ thống quản lý tài liệu và văn bản tập trung với chữ ký số theo chuẩn chung của thế giới: dễ dùng và an toàn cho tất cả các bộ trên nền tảng ĐTĐM, Dữ liệu lớn, Blockchain, có thể tìm kiếm theo tiêu đề và nội dung, ví dụ dùng Elastic Search. Công nghệ Blockchain sẽ lưu vết trên tài liệu, ai tải xuống, từ đâu, lúc nào và truy được trách nhiệm người phát tán tài liệu mật.

Hệ thống quản lý hồ sơ địa chính cần đươc triển khai trên nền tảng GIS - hệ thống thông tin địa lý và bản đồ số, để quản lý quyền sở hữu đất đai của người dân, doanh nghiệp và nhà nước, giải quyết tận gốc các tranh chấp đất đai.

Tiếp theo, nên phát triển hệ thống tri thức quốc gia tập trung như một Wikipedia mở gồm tất cả thông tin được phân loại như của dịch vụ công cấp một, đề tài nghiên cứu khoa học của tất cả bộ, ngành, các phát minh, sáng chế, luật pháp, sách giáo khoa, địa chỉ, tên doanh nghiệp, những văn bản đã giải mật bao gồm các quyết định, bản đồ số, hồ sơ địa chính, thuốc nam, thuốc tây… trên nền tảng ĐTĐM, Data lake - hồ dữ liệu, lưu trữ tất cả dữ liệu có kiến trúc và phi kiến trúc, có thể tìm kiếm theo tiêu đề và nội dung.

Một số chiến lược phát triển CPĐT mới nhất của thế giới có thể tham khảo để áp dụng tại Việt Nam như Canada Blueprint 2020, Uruguay: Digital Government Strategy 2020, Korea E-Government Master Plan 2020, New Zealand: Government ICT Strategy 2015, Israel: The Digital Israel National Initiative 2017, Singapore: Smart Nation 2017, Estonia: Digital Agenda 2020 for Estonia…

Phát triển thành công Chính phủ thông minh sẽ tạo ra phong cách lãnh đạo mới, phương thức mới, giảm kinh phí, cung cấp thông tin và dịch vụ công cho người dân bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, nâng cao trình độ dân trí và năng lực quản lý điều hành đất nước của chính phủ. Chính phủ thông minh và người dân thông minh thì đất nước sẽ phát triển nhanh hơn và bền vững hơn.

Lâm Việt Tùng (Chuyên gia tư vấn CNTT - Viễn Thông cho Vodafone Ziggo (Hà Lan))

Theo An toàn Thông tin

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

Đi trước các nước phát triển về cái mới để thay đổi thứ hạng quốc gia

Đi trước các nước phát triển về cái mới để thay đổi thứ hạng quốc gia

Ngành Hải quan quyết tâm hoàn thành các mục tiêu lớn về ứng dụng công nghệ thông tin

Ngành Hải quan quyết tâm hoàn thành các mục tiêu lớn về ứng dụng công nghệ thông tin

Bến Tre phê duyệt kiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 2.0

Bến Tre phê duyệt kiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 2.0

Năm 2021: Tổng cục Hải Quan phấn đấu vượt 5% chỉ tiêu ngân sách được giao

Năm 2021: Tổng cục Hải Quan phấn đấu vượt 5% chỉ tiêu ngân sách được giao

Trung tâm điều hành đô thị thông minh TP Vũng Tàu hoạt động với hơn 1.100 camera

Trung tâm điều hành đô thị thông minh TP Vũng Tàu hoạt động với hơn 1.100 camera

Flex Digital - Chuẩn mở trong xây dựng Chính phủ điện tử

Flex Digital - Chuẩn mở trong xây dựng Chính phủ điện tử

Phòng vệ thương mại có ý nghĩa như nào tới ngành sản xuất nội địa?

Phòng vệ thương mại có ý nghĩa như nào tới ngành sản xuất nội địa?

Sau chính phủ số là gì?

Sau chính phủ số là gì?

Phát triển Đô thị thông minh: Người dân, doanh nghiệp đều hưởng lợi

Phát triển Đô thị thông minh: Người dân, doanh nghiệp đều hưởng lợi

"Chính phủ không cấp thêm vốn cho 3 dự án yếu kém ngành công thương"

"Chính phủ không cấp thêm vốn cho 3 dự án yếu kém ngành công thương"

Bộ KH&ĐT đã đàm phán với nhiều nhà đầu tư công nghệ quy mô tỉ USD

Bộ KH&ĐT đã đàm phán với nhiều nhà đầu tư công nghệ quy mô tỉ USD

Những thay đổi vượt bậc trong xây dựng chính phủ điện tử tại Phú Thọ trong 5 năm qua

Những thay đổi vượt bậc trong xây dựng chính phủ điện tử tại Phú Thọ trong 5 năm qua

Tin mới cập nhật

Một số tính năng mới của Công nghệ 6G trong tương lai dưới góc nhìn của NTT Docomo

Một số tính năng mới của Công nghệ 6G trong tương lai dưới góc nhìn của NTT Docomo

Đà Lạt - Thành phố mộng mơ

Đà Lạt - Thành phố mộng mơ

Ba xu hướng tác động đến phương thức hoạt động của doanh nghiệp của chuyển đổi kỹ thuật số

Ba xu hướng tác động đến phương thức hoạt động của doanh nghiệp của chuyển đổi kỹ thuật số

Bàn về “người viết cũ” trong “thời đại mới”

Bàn về “người viết cũ” trong “thời đại mới”

Các yêu cầu và trường hợp ứng dụng 6G trong tương lai ở Nhật Bản

Các yêu cầu và trường hợp ứng dụng 6G trong tương lai ở Nhật Bản

Tác động của đại dịch Covid-19 đến doanh nghiệp

Tác động của đại dịch Covid-19 đến doanh nghiệp

Khái niệm quảng cáo và các hình thức quảng cáo phổ biến hiện nay

Khái niệm quảng cáo và các hình thức quảng cáo phổ biến hiện nay

Chuyển đổi số trong truyền thanh cơ sở

Chuyển đổi số trong truyền thanh cơ sở

Mộc Châu - Điểm đến lý tưởng

Mộc Châu - Điểm đến lý tưởng

Một số giải pháp huy động vốn cho doanh nghiệp ICT trong bối cảnh hậu Covid-19

Một số giải pháp huy động vốn cho doanh nghiệp ICT trong bối cảnh hậu Covid-19

5G- Công cụ quan trong thúc đẩy chuyển đổi số

5G- Công cụ quan trong thúc đẩy chuyển đổi số

Trung Quốc: Phát triển khu vực nông thôn cần sự chung tay của các doanh nghiệp TMĐT

Trung Quốc: Phát triển khu vực nông thôn cần sự chung tay của các doanh nghiệp TMĐT

Tin đọc nhiều

Đi trước các nước phát triển về cái mới để thay đổi thứ hạng quốc gia

Đi trước các nước phát triển về cái mới để thay đổi thứ hạng quốc gia

Ngành Hải quan quyết tâm hoàn thành các mục tiêu lớn về ứng dụng công nghệ thông tin

Ngành Hải quan quyết tâm hoàn thành các mục tiêu lớn về ứng dụng công nghệ thông tin

Bến Tre phê duyệt kiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 2.0

Bến Tre phê duyệt kiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 2.0

Bộ KH&ĐT đã đàm phán với nhiều nhà đầu tư công nghệ quy mô tỉ USD

Bộ KH&ĐT đã đàm phán với nhiều nhà đầu tư công nghệ quy mô tỉ USD

Công dân Việt Nam sắp có hộ chiếu gắn chip điện tử

Công dân Việt Nam sắp có hộ chiếu gắn chip điện tử

Cổng Dịch vụ công Quốc gia tiếp tục được tích hợp 93 thủ tục về thuế

Cổng Dịch vụ công Quốc gia tiếp tục được tích hợp 93 thủ tục về thuế

Bắc Giang phát động thi tìm hiểu cải cách TTHC, DVC trực tuyến

Bắc Giang phát động thi tìm hiểu cải cách TTHC, DVC trực tuyến

Phấn đấu xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia số ổn định và thịnh vượng

Phấn đấu xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia số ổn định và thịnh vượng

Xây dựng Chính phủ điện tử với vai trò hạt nhân của Bộ TT&TT

Xây dựng Chính phủ điện tử với vai trò hạt nhân của Bộ TT&TT

Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong bối cảnh dịch Covid-19

Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong bối cảnh dịch Covid-19

Video xem nhiều

Hyundai công bố mẫu xe TIGER có thể 'đi bộ' qua các chướng ngại vật.

Hyundai công bố mẫu xe TIGER có thể 'đi bộ' qua các chướng ngại vật.

Lễ ký chương trình phối hợp truyền thông chuyển đổi số y tế

Lễ ký chương trình phối hợp truyền thông chuyển đổi số y tế

Clip: Khuyến cáo đối với người lao động, người làm việc, người bán hàng tại khu dịch vụ trong dịch Covid-19

Clip: Khuyến cáo đối với người lao động, người làm việc, người bán hàng tại khu dịch vụ trong dịch Covid-19

Cô giáo sáng tạo mặc nguyên bộ đồ họa tiết nội tạng để dạy học

Cô giáo sáng tạo mặc nguyên bộ đồ họa tiết nội tạng để dạy học

Toàn cảnh Hội nghị Quốc gia lần thứ XXII về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin REV-ECIT 2019

Toàn cảnh Hội nghị Quốc gia lần thứ XXII về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin REV-ECIT 2019

 Ford Mustang Mach-E chiếc SUV điện đầu tay lấy cảm hứng từ “biểu tượng cơ bắp”

Ford Mustang Mach-E chiếc SUV điện đầu tay lấy cảm hứng từ “biểu tượng cơ bắp”

Cận cảnh Fujifilm X-Pro3 thiết kế hoài cổ thách thức thời gian

Cận cảnh Fujifilm X-Pro3 thiết kế hoài cổ thách thức thời gian

Bắc Sơn mây hát

Bắc Sơn mây hát

Rolls-Royce 103EX sử dụng trí tuệ nhân tạo về nhà sau hơn ba năm vòng quanh Thế giới

Rolls-Royce 103EX sử dụng trí tuệ nhân tạo về nhà sau hơn ba năm vòng quanh Thế giới

Hé lộ những hình ảnh thiết kế của Galaxy Fold trong sự kiện ra mắt Galaxy Note 10

Hé lộ những hình ảnh thiết kế của Galaxy Fold trong sự kiện ra mắt Galaxy Note 10

Chiếc điều hòa cá nhân này của Sony là tất cả những gì bạn cần để sống sót qua mùa hè nóng nực

Chiếc điều hòa cá nhân này của Sony là tất cả những gì bạn cần để sống sót qua mùa hè nóng nực

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

Kinh tế số và tiềm năng phát triển tại Việt Nam
15/06/2021
Phương pháp đo lường đô thị thông minh
11/06/2021
Triển vọng 5G và 6G trong tương lai ở Nhật Bản
11/06/2021
Bắc Ninh: Không ký kết triển khai dự án Owifi 5G với CSE Singapore
27/06/2020
Bị World Bank cấm dự thầu 7 năm, công ty Sao Bắc Đẩu thừa nhận sai sót
27/06/2020
Wefinex - Mô hình hoạt động đa cấp "đội lốt" đầu tài chính trên mạng internet
10/06/2020
Hội thảo góp ý dự thảo phát triển công nghiệp ICT, hướng tới CMCN lần thứ tư
27/05/2020
Khai trừ MISA khỏi Câu lạc bộ Chữ ký số và Giao dịch điện tử Việt Nam
27/05/2020
Chuyển đổi số - Nên hiểu như thế nào cho đúng
25/05/2020
"Việt Nam ơi! Đánh bay COVID" - Viết tiếp tinh thần vượt qua khó khăn của dân tôc Việt
17/04/2020
Các yếu tố cơ bản của chuyển đổi số
08/04/2020
Phát huy tinh thần Make in Vietnam, sẵn sàng công nghệ, thiết bị để thương mại 5G
07/12/2019
REV-ECIT 2019: Thúc đẩy phát triển thông tin di động 5G và ứng dụng
07/12/2019
Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Không thể làm trò đùa trong việc thí điểm xử lý nước thải sông Tô Lịch của tổ chức Nhật Bản
06/12/2019
Sở Y tế Hà Nội: Nước sạch Sông Đà đã an toàn
21/10/2019
Công ty nước sạch Sông Đà sẽ xem xét trách nhiệm khi được hỏi về lời "xin lỗi"
17/10/2019
PVOIL Cup 2019 chính thức khởi tranh - Vượt lên thử thách
28/09/2019
Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ
10/09/2019
Hà Nội khai trương hệ thống sóng điện từ hội tụ không xâm lấn điều trị ung thư
29/08/2019
Grab tiếp tục rót hàng trăm triệu USD, taxi truyền thông của Việt Nam sẽ ra sao?
26/08/2019
VNPT, MobiFone, VTC sẽ hoàn thành cổ phần hóa trước năm 2021
20/08/2019
Fadil không bung túi khí khi va chạm gốc cây tại Hải Dương: Vinfast nói gì?
18/08/2019
5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?
26/07/2019
Nhận diện hành vi lừa đảo trên không gian mạng
25/07/2019
Truyền hình OTT - Hướng đi mới của các “nhà Đài”
24/07/2019
Tiến sĩ Trần Văn Mạnh (Trung tâm Khuyến nông Quốc gia) đánh giá, việc phát triển sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao nói riêng và sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nói chung là hướng đi đúng, tạo động lực mới cho ngành nông nghiệp Việt Nam.
Kinh nghiệm quá hữu ích. Cần phổ biến ngay cho các cháu nhỏ.
Chúc mừng ngày thành lập ngành Bưu điện Việt Nam
Bài viết rất hay và ý nghĩa về eKGIS và hội thảo CNTT. Cảm ơn tác giả
Tình yêu , cống hiến ,nổ lực đã vượt qua những trở ngại tưởng chừng như không bao giờ qua được. Chúc Mừng Con người Đẹp , chúng tôi luôn tự hào !
Giờ mình mới biết - Chúc mừng chúc mừng con người Đẹp
Một con người dùng cả một cuộc đời cho tình yêu thiên nhiên . Ông đã đóng góp cống hiến cho nghành thực vật học nước nhà bảo tồn phát triển những loài lan quí hiếm . Xin chúc ngài có một sinh nhật ngài ấm áp hạnh phúc bên người thân . Mong xã hội và trên toàn thế giới có nhiều người tâm huyết như ông . Xin chúc cho tình cảm hữu nghị giữa hai đất nước TL & VN luôn bền chặt và thắm thiết . VN luôn yêu quí các bạn !
Con này chắc không bằng con Netgear Orbi RBS40 đâu mình đã dùng thử và đã lắp đặt nhiều nhà , cơ quan, resort , văn phòng , showroom . Con netgear Orbi có app kiểm tra từ xa và loại đối tượng thông qua tắt ip đối tượng đó
Nhu cầu tuyển dụng tăng gấp đột biến 4 lần trong một thời gian ngắn điều đó phản ánh tỉ lệ thất nghiệp trong những tháng đầu năm là 3/4 do ảnh hưởng của đại dịch covid-19 đây là một điều đáng buồn, rồi các cử nhân, kỹ sư sẽ đi đâu về đâu trong giai đoạn bất ổn này. Để cân bằng lại có thể mất một thời gian dài.