Tin mới:

Liên kết website

Các cơ quan thuộc Bộ TT&TT

Các doanh nghiệp

Thống kê truy cập

Trang web hiện có:
46 guests & 0 thành viên trực tuyến

Văn bản - Tài liệu

Luật Công nghệ thông tin

Ngày 29/6/2006, Luật Công nghệ thông tin đã chính thức được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua. Đây là một đào luật quan trọng quy định về hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin; các biện pháp đảm bảo ứng dụng và phát triển công ngệ thông tin; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin.

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2005 mã số 60-05-KHKT-RD

Tên đề tài: Nghiên cứu các hình thức phân tách mạch vòng nội hạt và đề xuất cơ chế cho Việt Nam

Mã số: 60-05-KHKT-RD

Chủ trì đề tài: TS. Trần Minh Tuấn

Email liên hệ: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2005 mã số 45-05-KHKT-RD

Tên đề tài: Nghiên cứu phương pháp đánh giá tác động của công nghiệp phần mềm và nội dung thông tin đối với phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam

Mã số: 45-05-KHKT-RD

Chủ trì đề tài: CN. Ngô Quốc Thái

Email liên hệ: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2005 mã số 44-05-KHKT-RD

Tên đề tài: Nghiên cứu đánh giá tác động của môi trường thể chế pháp lý trong lĩnh vực CNTT&TT đối với sự phát triển CNTT&TT ở Việt Nam

Mã số: 44-05-KHKT-RD

Chủ trì đề tài: TS. Phạm Mạnh Lâm

Email liên hệ: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2005 mã số 43-05-KHKT-RD

Tên đề tài: Nghiên cứu phương pháp đánh giá tác động của ứng dụng CNTT&TT đối với phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam

Mã số: 43-05-KHKT-RD

Chủ trì đề tài: Phạm Văn Hải 

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2005 mã số 42-05-KHKT-RD

Tên đề tài: Nghiên cứu xử lý tóm tắt tài liệu của các tổ chức hoạt động trong linh vực Viễn thông trên thế giới

Mã số: 42-05-KHKT-RD

Chủ trì đề tài: CN. Nguyễn Quỳnh Anh

Email liên hệ: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2005 mã số 41-05-KHKT-RD

Tên đề tài: Nghiên cứu phương pháp đánh giá tác động của viễn thông và Internet đối với phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam

Mã số: 41-05-KHKT-RD

Chủ trì đề tài: KS. Đỗ Tiến Thăng

Email liên hệ: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.