Tin mới:

Liên kết website

Các cơ quan thuộc Bộ TT&TT

Các doanh nghiệp

Thống kê truy cập

Trang web hiện có:
48 guests & 0 thành viên trực tuyến

Văn bản - Tài liệu

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2008 mã số 66-08-KHKT-RD

Tên đề tài: Nghiên cứu đánh giá tác động của CNTT đối với việc hoàn thành chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các cơ quan nhà nước

Mã số: 66-08-KHKT-RD

Chủ trì đề tài: CN. Ngô Quốc Thái

Email liên hệ: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2008 mã số 65-08-KHKT-RD

Tên đề tài: Nghiên cứu đánh giá mức độ ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước

Mã số: 65-08-KHKT-RD

Chủ trì đề tài: ThS. Phạm Quý Dương

Email liên hệ: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2008 Mã số 64-08-KHKT-RD (Nhánh 8)

Tên đề tài: Tổng hợp đề xuất những điều chỉnh về chính sách và đề xuất những chính sách mới trong công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực CNTT&TT

Mã số: 64-08-KHKT-RD (Nhánh 8)

Chủ trì đề tài: Ban TH&HTQT

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2008 Mã số 64-08-KHKT-RD (Nhánh 7)

Tên đề tài: Nghiên cứu đánh giá tác động của xu thế hội tụ đến công tác quản lý tài nguyên thông tin (tần số, kho số, tên miền, địa chỉ IP…)

Mã số: 64-08-KHKT-RD (Nhánh 7)

Chủ trì đề tài: Ban CSHT

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2008 Mã số 64-08-KHKT-RD (Nhánh 5)

Tên đề tài: Nghiên cứu đánh giá tác động của xu thế hội tụ đến công tác quản lý nhà nước về phát thanh truyền hình

Mã số: 64-08-KHKT-RD (Nhánh 5)

Chủ trì đề tài: Ban TT, BC, XB, QC

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2008 Mã số: 64-08-KHKT-RD (Nhánh 1)

Tên đề tài: Nghiên cứu đánh giá tổng quan về xu thế hội tụ trên thế giới và ở Việt Nam: Viễn thông – CNTT – Internet – Truyền thông quảng bá (Nhánh 1)

Mã số: 64-08-KHKT-RD (Nhánh 1)

Chủ trì đề tài: Ban TH&HTQT

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2007 mã 69-07-KHKT-RD

Tên đề tài: Nghiên cứu thực thi pháp luật bảo đảm môi trường cạnh tranh lành mạnh trong các hoạt động viễn thông

Mã số: 69-07-KHKT-RD

Chủ trì đề tài: TS. Trần Minh Tuấn

Email liên hệ: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.