Tin mới:

Liên kết website

Các cơ quan thuộc Bộ TT&TT

Các doanh nghiệp

Thống kê truy cập

Trang web hiện có:
50 guests & 0 thành viên trực tuyến

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2005 mã số 45-05-KHKT-RD

Tên đề tài: Nghiên cứu phương pháp đánh giá tác động của công nghiệp phần mềm và nội dung thông tin đối với phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam

Mã số: 45-05-KHKT-RD

Chủ trì đề tài: CN. Ngô Quốc Thái

Email liên hệ: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2005 mã số 44-05-KHKT-RD

Tên đề tài: Nghiên cứu đánh giá tác động của môi trường thể chế pháp lý trong lĩnh vực CNTT&TT đối với sự phát triển CNTT&TT ở Việt Nam

Mã số: 44-05-KHKT-RD

Chủ trì đề tài: TS. Phạm Mạnh Lâm

Email liên hệ: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2005 mã số 43-05-KHKT-RD

Tên đề tài: Nghiên cứu phương pháp đánh giá tác động của ứng dụng CNTT&TT đối với phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam

Mã số: 43-05-KHKT-RD

Chủ trì đề tài: Phạm Văn Hải 

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2005 mã số 42-05-KHKT-RD

Tên đề tài: Nghiên cứu xử lý tóm tắt tài liệu của các tổ chức hoạt động trong linh vực Viễn thông trên thế giới

Mã số: 42-05-KHKT-RD

Chủ trì đề tài: CN. Nguyễn Quỳnh Anh

Email liên hệ: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2005 mã số 41-05-KHKT-RD

Tên đề tài: Nghiên cứu phương pháp đánh giá tác động của viễn thông và Internet đối với phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam

Mã số: 41-05-KHKT-RD

Chủ trì đề tài: KS. Đỗ Tiến Thăng

Email liên hệ: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2004 mã số 89-04-KHKT-RD

Tên đề tài: Nghiên cứu một số vấn đề ảnh hưởng đến sự phát triển thị trường dịch vụ viễn thông và đề xuất giải pháp cho Việt nam

Mã số: 89-04-KHKT-RD

Chủ trì đề tài: TS. Nguyễn Thành Phúc

Email liên hệ: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2004 mã số 43-04-KHKT-RD

Tên đề tài: Nghiên cứu xử lý tóm tắt tài liệu của các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực Bưu chính Viễn thông và CNTT trên thế giới

Mã số: 43-04-KHKT-RD

Chủ trì đề tài: TS. Trần Tuyết Anh

Email liên hệ: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2004 mã số 41-04-KHKT-RD

Tên đề tài: Nghiên cứu đề xuất các quy định pháp lý về cạnh tranh, chống độc quyền, chống bán phá giá trong lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông

Mã số: 41-04-KHKT-RD

Chủ trì đề tài: TS. Trần Minh Tuấn

Email liên hệ: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2004 mã số 40-04-KHKT-RD

Tên đề tài: Nghiên cứu phương pháp đánh giá sản lượng phần mềm tại Việt Nam

Mã số: 40-04-KHKT-RD

Chủ trì đề tài: TS. Nguyễn Ái Việt

Email liên hệ: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2004 mã số 39-04-KHKT-RD

Tên đề tài: Nghiên cứu phương pháp đánh giá năng lực về CNTT

Mã số: 39-04-KHKT-RD

Chủ trì đề tài: TS. Phạm Mạnh Lâm

Email liên hệ: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2003 mã số 74-03-KHKT-QL

Tên đề tài: Xây dựng Quy hoạch Bưu chính, Viễn thông và CNTT đến năm 2010

Mã số: 74-03-KHKT-QL

Chủ trì đề tài: TS.Nguyễn Thành Phúc

Email liên hệ:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2003 mã số 77-03-KHKT-QL

Tên đề tài: Nghiên cứu định hướng xây dựng xây dựng chính sách và khuôn khổ pháp lý về BCVT&CNTT

Mã số: 77-03-KHKT-QL

Chủ trì đề tài: TS. Trần Minh Tuấn

Email liên hệ: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2003 mã số 75-03-KHKT-QL

Tên đề tài: Nghiên cứu chính sách đầu tư cho phát triển và ứng dụng CNTT ở Việt Nam

Mã số: 75-03-KHKT-QL

Chủ trì đề tài: Phạm Văn Hải

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2003 mã số 58-03-KHKT-QL

Tên đề tài: Nghiên cứu xử lý tóm tắt tài liệu của các tổ chức hoạt động trong linh vực Bưu chính Viễn thông và CNTT trên thế giới.

Mã số: 58-03-KHKT-QL

Chủ trì đề tài: CN.Trần Tuyết Anh

Email liên hệ: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đề tài khoa học cấp Bộ 2003

Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển CNTT&TT của TP. Đà Nẵng đến năm 2010

Chủ trì đề tài: TS. Nguyễn Ái Việt

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2003 mã số 79-03-KHKT-QL

Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển CNTT-TT Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến 2020

Mã số: 79-03-KHKT-QL

Chủ trì đề tài: TS. Trần Minh Tiến

Email liên hệ: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. "> This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2003 mã số 76-03-KHKT-QL

Tên đề tài: Nghiên cứu phương pháp quản lý nhà nước các doanh nghiệp theo chức năng đại diện chủ sở hữu phần vốn của nhà nước tại doanh nghiệp

Mã số: 76-03-KHKT-QL

Chủ trì đề tài: ThS. Nguyễn Hoàng Anh

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2003 mã số 78-03-KHKT-QL

Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng phương pháp xác định giá các sản phẩm phần mềm

Mã số: 78-03-KHKT-QL

Chủ trì đề tài: TS. Trần Minh Tiến

Email liên hệ: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.