Tin mới:

Liên kết website

Các cơ quan thuộc Bộ TT&TT

Các doanh nghiệp

Thống kê truy cập

Trang web hiện có:
48 guests & 0 thành viên trực tuyến

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2009 mã số 71-09-KHKT-RD

Tên đề tài: Nghiên cứu thúc đẩy phát triển băng rộng tại Việt Nam

Mã số: 71-09-KHKT-RD

Chủ trì đề tài: TS. Nguyễn Ái Việt

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2010 mã số 66-10-KHKT-RD

Tên đề tài: Nghiên cứu chính sách ưu tiên, ưu đãi cho phát triển công nghiệp phụ trợ ngành công nghệ thông tin và truyền thông

Mã số: 66-10-KHKT-RD

Chủ trì đề tài: TS Lã Hoàng Trung

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2008 mã số 67-08-KHKT-RD

Tên đề tài: Nghiên cứu các điều kiện và khả năng cho phép các thành phần kinh tế ngoài nhà nước tham gia xây dựng và khai thác mạng lưới bưu chính, viễn thông

Mã số: 67-08-KHKT-RD

Chủ trì đề tài: TS. Lã Hoàng Trung

Email liên hệ: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2008 mã số 66-08-KHKT-RD

Tên đề tài: Nghiên cứu đánh giá tác động của CNTT đối với việc hoàn thành chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các cơ quan nhà nước

Mã số: 66-08-KHKT-RD

Chủ trì đề tài: CN. Ngô Quốc Thái

Email liên hệ: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2008 mã số 65-08-KHKT-RD

Tên đề tài: Nghiên cứu đánh giá mức độ ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước

Mã số: 65-08-KHKT-RD

Chủ trì đề tài: ThS. Phạm Quý Dương

Email liên hệ: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2008 Mã số 64-08-KHKT-RD (Nhánh 8)

Tên đề tài: Tổng hợp đề xuất những điều chỉnh về chính sách và đề xuất những chính sách mới trong công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực CNTT&TT

Mã số: 64-08-KHKT-RD (Nhánh 8)

Chủ trì đề tài: Ban TH&HTQT

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2008 Mã số 64-08-KHKT-RD (Nhánh 7)

Tên đề tài: Nghiên cứu đánh giá tác động của xu thế hội tụ đến công tác quản lý tài nguyên thông tin (tần số, kho số, tên miền, địa chỉ IP…)

Mã số: 64-08-KHKT-RD (Nhánh 7)

Chủ trì đề tài: Ban CSHT

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2008 Mã số 64-08-KHKT-RD (Nhánh 5)

Tên đề tài: Nghiên cứu đánh giá tác động của xu thế hội tụ đến công tác quản lý nhà nước về phát thanh truyền hình

Mã số: 64-08-KHKT-RD (Nhánh 5)

Chủ trì đề tài: Ban TT, BC, XB, QC

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2008 Mã số: 64-08-KHKT-RD (Nhánh 1)

Tên đề tài: Nghiên cứu đánh giá tổng quan về xu thế hội tụ trên thế giới và ở Việt Nam: Viễn thông – CNTT – Internet – Truyền thông quảng bá (Nhánh 1)

Mã số: 64-08-KHKT-RD (Nhánh 1)

Chủ trì đề tài: Ban TH&HTQT

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2007 mã 69-07-KHKT-RD

Tên đề tài: Nghiên cứu thực thi pháp luật bảo đảm môi trường cạnh tranh lành mạnh trong các hoạt động viễn thông

Mã số: 69-07-KHKT-RD

Chủ trì đề tài: TS. Trần Minh Tuấn

Email liên hệ: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2007 mã 68-07-KHKT-RD

Tên đề tài: Nghiên cứu phương pháp đánh giá hiệu quả đầu tư cho CNTT&TT trong các doanh nghiệp Việt Nam

Mã số: 68-07-KHKT-RD

Chủ trì đề tài: TS. Lã Hoàng Trung

Email liên hệ: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2007 mã 67-07-KHKT-RD

Tên đề tài: Nghiên cứu xác định mức độ ưu tiên, ưu đãi và các điều kiện cần thiết khác cho phát triển công nghiệp CNTT&TT

Mã số: 67-07-KHKT-RD

Chủ trì đề tài: TS. Nguyễn Thành Phúc

Email liên hệ: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2007 mã 66-07-KHKT-RD

Tên đề tài: Nghiên cứu về điều kiện hoạt động đào tạo CNTT và cấp chứng chỉ CNTT ngoài hệ thống giáo dục quốc dân

Mã số: 66-07-KHKT-RD

Chủ trì đề tài: TS. Phạm Mạnh Lâm

Email liên hệ: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2007 mã 65-07-KHKT-RD

Tên đề tài: Nghiên cứu mối quan hệ giữa cải cách hành chính và việc xây dựng chính phủ điện tử ở Việt Nam

Mã số: 65-07-KHKT-RD

Chủ trì đề tài: TS. Trần Minh Tiến

Email liên hệ: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2006 mã 63-06-KHKT-RD

Tên đề tài: Xây dựng Quy hoạch nguồn nhân lực CNTT quốc gia giai đoạn 2006 – 2010 và định hướng 2015

Mã số: 63-06-KHKT-RD

Chủ trì đề tài: TS. Trần Minh Tiến

Email liên hệ: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2006 mã số 62-06-KHKT-RD

Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng hệ thống chỉ số đánh giá mức độ ứng dụng CNTT&TT trong doanh nghiệp Việt Nam

Mã số: 62-06-KHKT-RD

Chủ trì đề tài: TS. Lã Hoàng Trung

Email liên hệ: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2006 mã số 61-06-KHKT-RD

Tên đề tài: Nghiên cứu việc ứng dụng phần mềm mã nguồn mở trong xây dựng chính phủ điện tử ở Việt Nam

Mã số: 61-06-KHKT-RD

Chủ trì đề tài: CN. Phạm Quý Dương

Email liên hệ: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2006 mã số 60-06-KHKT-RD

Tên đề tài: Nghiên cứu xử lý tóm tắt tài liệu của các tổ chức hoạt động trong linh vực bưu chính và CNTT trên thế giới

Mã số: 60-06-KHKT-RD

Chủ trì đề tài: CN. Nguyễn Quỳnh Anh

Email liên hệ: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2006 mã số 59-06-KHKT-RD

Tên đề tài: Nghiên cứu đề xuất điều chỉnh các quy định pháp lý trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông khi Việt Nam gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO)

Mã số: 59-06-KHKT-RD

Chủ trì đề tài: CN. Cao Trần Việt Nga

Email liên hệ: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2005 mã số 60-05-KHKT-RD

Tên đề tài: Nghiên cứu các hình thức phân tách mạch vòng nội hạt và đề xuất cơ chế cho Việt Nam

Mã số: 60-05-KHKT-RD

Chủ trì đề tài: TS. Trần Minh Tuấn

Email liên hệ: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.