Tin mới:

Liên kết website

Các cơ quan thuộc Bộ TT&TT

Các doanh nghiệp

Thống kê truy cập

Trang web hiện có:
21 guests & 0 thành viên trực tuyến

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2012 mã số 146-12-KHKT-QL

Tên đề tài: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp và chính sách nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực của rác thải viễn thông và CNTT tới môi trường tại Việt Nam

Mã số: 146-12-KHKT-QL

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2012 mã số 145-12-KHKT-QL

Tên đề tài: Nghiên cứu đề xuất chính sách hỗ trợ đồng bào các dân tộc thiểu số sử dụng thông tin điện tử

Mã số: 145-12-KHKT-QL

Chủ trì đề tài:

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2012 mã số 84-12-KHKT-RD

Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng các cơ chế chính sách và giải pháp thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin và tại các xã vùng biên giới

Mã số: 84-12-KHKT-RD

Chủ trì đề tài:

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2012 mã số 83-12-KHKT-RD

Tên đề tài: Nghiên cứu đề xuất các biện pháp quản lý an ninh cơ sở hạ tầng thông tin trọng yếu trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

Mã số: 83-12-KHKT-RD

Chủ trì đề tài: CN. Nguyễn Quỳnh Anh

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2012 mã số 82-12-KHKT-RD

Tên đề tài: Nghiên cứu dự báo thị trường viễn thông Việt Nam trong xu thế sáp nhập, mua lại và cổ phần hóa doanh nghiệp viễn thông

Mã số: 82-12-KHKT-RD

Chủ trì đề tài:

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2012 mã số 81-12-KHKT-RD

Tên đề tài: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp quản lý các thiết bị phần cứng có tích hợp công cụ sử dụng các nội dung trên mạng

Mã số: 81-12-KHKT-RD

Chủ trì đề tài: TS. Phạm Mạnh Lâm

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2012 mã số 80-12-KHKT-RD

Tên đề tài: Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực xuất bản, phát hành ở Việt Nam

Mã số: 80-12-KHKT-RD

Nhóm thực hiện: Đoàn thanh niên Viện chiến lược TT&TT

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2012 mã số 79-12-KHKT-RD

Tên đề tài: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp quản lý hoạt động quảng cáo trên báo chí ở Việt Nam

Mã số: 79-12-KHKT-RD

Nhóm thực hiện:

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2012 mã số 78-12-KHKT-RD

Tên đề tài: Nghiên cứu đề xuất mô hình công nghệ và quản lý cho trung tâm tích hợp dữ liệu cấp tỉnh/thành phố tại Việt Nam

Mã số: 78-12-KHKT-RD

Nhóm thực hiện:

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2012 mã số 12-12-KHKT-SP

Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng phần mềm cung cấp thông tin tác nghiệp và dịch vụ hành chính công cho các cơ quan hành chính cấp xã

Mã số: 12-12-KHKT-SP

Nhóm thực hiện: Trung tâm tư vấn Thông tin và Truyền thông

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2011 mã số 158-11-KHKT-QL

Tên đề tài: Nghiên cứu đề xuất cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển băng rộng trong vùng biên giới Việt Nam - Lào, Campuchia, Trung Quốc

Mã số: 158-11-KHKT-QL

Nhóm thực hiện: Ban Tổng hợp và Hợp tác quốc tế

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2011 mã số 57-11-KHKT-QL

Tên đề tài: Nghiên cứu, đề xuất chính sách thúc đẩy sự phát triển của công nghệ thông tin xanh (green ICT) ở Việt Nam

Mã số: 57-11-KHKT-QL

Nhóm thực hiện: Ban Tổng hợp và Hợp tác quốc tế

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2011 mã số 52-11-KHKT-RD

Tên đề tài: Nghiên cứu xu hướng phát triển mạng xã hội và đề xuất chính sách định hướng phát triển mạng xã hội tại Việt Nam

Mã số: 52-11-KHKT-RD

Nhóm thực hiện: Trung tâm Chuyển giao công nghệ thông tin

Chủ trì đề tài: ThS. Đỗ Công Anh

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2011 mã số 51-11-KHKT-RD

Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng phương án thử nghiệm chuyển đổi Truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất từ tương tự sang số trên địa bàn một địa phương

Mã số: 51-11-KHKT-RD

Nhóm thực hiện: Ban Cơ sở Hạ tầng Thông tin và Truyền thông

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2011 mã số 27-11-KHKT-T

Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng các quy chuẩn kỹ thuật chung để triển khai dịch vụ hành chính công trực tuyến tại Việt Nam

Mã số: 27-11-KHKT-T

Chủ trì đề tài: CN. Nguyễn Quỳnh Anh

Nhóm thực hiện: Ban Công nghệ Thông tin

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2011 mã số 15-11-KHKT-RD

Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng Phần mềm cung cấp thông tin tác nghiệp và dịch vụ hành chính công cho các cơ quan hành chính cấp huyện

Mã số: 15-11-KHKT-RD

Chủ trì đề tài: Trung tâm tư vấn Thông tin và Truyền thông

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2010 mã số 70-10-KHKT-RD

Tên đề tài: Nghiên cứu định hướng phát triển các dịch vụ cho 3G và đề xuất các cơ chế chính sách quản lý dịch vụ 3G tại Việt Nam

Mã số: 70-10-KHKT-RD

Chủ trì đề tài: TS. Trần Minh Tuấn

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2010 mã số 69-10-KHKT-RD

Tên đề tài: Nghiên cứu công nghệ điện toán đám mây và đề xuất chính sách thúc đẩy ứng dụng điện toán đám mây tại Việt Nam

Mã số: 69-10-KHKT-RD

Chủ trì đề tài: CN. Nguyễn Ngọc Quế

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2010 mã số 68-10-KHKT-RD

Tên đề tài: Nghiên cứu đề xuất lộ trình và một số giải pháp ngầm hoá mạng cáp thông tin tại các trung tâm đô thị tại Việt Nam

Mã số: 68-10-KHKT-RD

Chủ trì đề tài: ThS. Nguyễn Hồng Hà

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2010 mã số 67-10-KHKT-RD

Tên đề tài: Nghiên cứu công nghệ truyền dẫn phát sóng phát thanh số và lộ trình triển khai tại Việt Nam

Mã số: 67-10-KHKT-RD

Chủ trì đề tài: KS. Vũ Phúc Yên