Tin mới:

Liên kết website

Các cơ quan thuộc Bộ TT&TT

Các doanh nghiệp

Thống kê truy cập

Trang web hiện có:
24 guests & 0 thành viên trực tuyến

Chức năng nhiệm vụ

1. Tổ chức nghiên cứu và xây dựng tầm nhìn, chiến lược quy hoạch, kế hoạch trung hạn và dài hạn, chính sách, đề án, dự án, mô hình, giải pháp về phát triển, ứng dụng bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin ở Việt Nam.                                                                                                                                         

 2. Tổ chức nghiên cứu, dự báo xu hướng phát triển của thế giới, khu vực và trong nước về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin.

3. Tổ chức nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, đánh giá tác động và tham gia sửa đổi, xây dựng các văn bản qui phạm pháp luật về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin.

4. Tổ chức nghiên cứu, tham gia xây dựng các tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật chuyên ngành bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin.

5. Tổ chức hợp tác và thực hiện các dự án, chương trình hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực công tác của Viện và sự phân công của Bộ trưởng.

6. Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước tiến hành nghiên cứu các nội dung về đổi mới và tăng cường năng lực nội sinh, về xây dựng xã hội thông tin và kinh tế tri thức; tổ chức các khoá đào tạo, bồi dưỡng, phổ biến, truyền bá kiến thức và đào tạo sau đại học (khi được cơ quan có thẩm quyền cho phép) theo các lĩnh vực nghiên cứu của Viện.

7. Tổ chức hoặc tham gia tổ chức các hội nghị, hội thảo, chuyên đề nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế theo lĩnh vực nghiên cứu của Viện và phân cấp của Bộ trưởng.

8. Tổ chức nghiên cứu các đề xuất, thử nghiệm áp dụng tri thức và giải pháp công nghệ thông qua các mô hình thực tiễn để rút kinh nghiệm, hoàn thiện và nhân rộng.

9. Tổ chức dịch vụ tư vấn, chuyển giao tri thức và giải pháp công nghệ cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân về quản lý, phát triển, ứng dụng bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin.

10. Liên kết, hợp tác với các cơ sở nghiên cứu, đào tạo, sản xuất kinh doanh; các hội ngành nghề; các tổ chức, cá nhân trong những hoạt động liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Viện.

11. Tổ chức điều tra, thu thập thông tin; thiết kế, xây dựng cơ sở dữ liệu và các hệ thống thông tin liên quan đến các lĩnh vực công tác của Viện; nghiên cứu thống kê, đánh giá, xây dựng mô hình định lượng, phân tích hiện trạng, xu hướng phát triển, ứng dụng bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin.

12. Phát hành các ấn phẩm, tạp chí khoa học, trang thông tin điện tử trên cơ sở các kết quả nghiên cứu và các hoạt động liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Viện theo quy định của pháp luật; tham gia các hoạt động thông tin, đối thoại trong nước và quốc tế.

13. Quản lý về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, tài sản, hồ sơ, tài liệu của Viện theo qui định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng.

14. Làm thường trực của Bộ trong công tác điều phối và phát triển các Vùng kinh tế theo chỉ đạo của Chính Phủ.

15. Được Bộ Bưu chính, Viễn thông cấp kinh phí và giao chỉ tiêu biên chế để hoạt động; được chủ động phát triển các hoạt động có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Viện; tạo thêm các nguồn kinh phí khác để mở rộng phạm vi, qui mô nghiên cứu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Viện theo các qui định của pháp luật.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.         

Sơ đồ cơ cấu tổ chức Viện

Chuc nang nhiem vu

Ngoài Ban lãnh đạo, cơ cấu tổ chức Viện được chia thành 03 khối: Khối hành chính, Khối nghiên cứu, Khối các trung tâm/đơn vị trực thuộc.

Lãnh đạo Viện

Viện trưởng

GS, TSKH. Lê Xuân Lan

 ĐT: 04. 35565032

 Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Phó Viện trưởng

1. PGS, TS. Trần Minh Tuấn

 ĐT: 04. 35565043

 Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  


2. TS. Lã Hoàng Trung

 ĐT: 04. 35565328 (máy lẻ: 40)

 Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ban Cơ sở Hạ tầng Thông tin và Truyền thông

Trưởng Ban: ThS. Nguyễn Hồng Hà

 Điện thoại: 04-35565328 (máy lẻ: 27)

 Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Phó Trưởng Ban: KS. Vũ Phúc Yên

 Điện thoại: 04-35565328 (máy lẻ: 26)

 Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Ban Công nghệ Thông tin

Phó Trưởng Ban phụ trách: CN. Ngô Quốc Thái

Điện thoại: 04-35565328 (máy lẻ: 74)

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Phó Trưởng Ban: CN. Nguyễn Quỳnh Anh

Điện thoại: 04-35565328 (máy lẻ: 78)

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.