Tin mới:

Liên kết website

Các cơ quan thuộc Bộ TT&TT

Các doanh nghiệp

Thống kê truy cập

Trang web hiện có:
51 guests & 0 thành viên trực tuyến

Đề án "“Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông”

ICTNgày 22/9/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1755/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông” (sau đây gọi tắt là Đề án). Điều này thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng và Nhà nước trong việc đưa ngành CNTT-TT sánh ngang tầm khu vực và thế giới.

 

Đề án đặt ra mục tiêu: Phát triển nguồn nhân lực CNTT đạt tiêu chuẩn quốc tế; xây dựng công nghiệp CNTT, đặc biệt là công nghiệp phần mềm, nội dung số và dịch vụ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần quan trọng vào tăng trưởng GDP và xuất khẩu; thiết lập hạ tầng viễn thông băng rộng trên phạm vi cả nước; ứng dụng hiệu quả CNTT trong mọi lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh. Tốc độ tăng trưởng doanh thu hàng năm đạt từ 2-3 lần tốc độ tăng trưởng GDP trở lên. Đến năm 2020, tỷ trọng CNTT-TT đóng góp vào GDP đạt từ 8-10%.

Quan điểm chỉ đạo của Đề án: Tăng tốc phát triển CNTT-TT Việt Nam trên cơ sở đảm bảo tính kế thừa kết hợp với những đột phá trong phát triển với mục tiêu cao hơn, tốc độ nhanh hơn; phát triển hợp lý cả chiều rộng và chiều sâu trên cơ sở phát huy nội lực, tận dụng tri thức và các nguồn lực quốc tế; sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, đồng thời thu hút các doanh nghiệp trong, ngoài nước và toàn xã hội tham gia đầu tư và phát triển; áp dụng mức ưu tiên, ưu đãi cao nhất theo quy định của pháp luật dành cho công nghệ cao, công tác nghiên cứu, đào tạo về khoa học và công nghệ cho các khu CNTT tập trung, các cơ sở nghiên cứu, đào tạo, các doanh nghiệp, cá nhân cung cấp các sản phẩm, dịch vụ CNTT.

Trên quan điểm chỉ đạo và các mục tiêu đề ra, Đề án đưa ra 6 nhóm nhiệm vụ tập trung vào các vấn đề như: Phát triển nguồn nhân lực CNTT; phát triển công nghiệp CNTT; tiếp tục phát triển và hoàn thiện hạ tầng viễn thông và CNTT; xây dựng và triển khai các giải pháp hỗ trợ phù hợp để phổ cập thông tin số đến các hộ gia đình; ứng dụng hiệu quả CNTT trong cơ quan Đảng, Nhà nước, doanh nghiệp và xã hội; tăng cường năng lực nghiên cứu trong lĩnh vực CNTT-TT, làm chủ và từng bước sáng tạo ra công nghệ cho chế tạo sản phẩm mới. Đề án cũng chỉ ra 6 giải pháp: Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức; tích cực xã hội hoá đầu tư cho CNTT-TT, đặc biệt là phát triển hạ tầng viễn thông băng rộng; đầu tư đột phá có trọng tâm, trọng điểm; xây dựng và hoàn thiện thể chế; xây dựng một số cơ chế đặc thù và chính sách đột phá; đẩy mạnh hợp tác quốc tế.

Quyết định cũng phân công tổ chức thực hiện cụ thể cho từng Bộ, ngành liên quan, trong đó Bộ Thông tin và Truyền thông đóng vai trò chủ trì, chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết, theo dõi đôn đốc triển khai thực hiện trên phạm vi cả nước. Trên cơ sở đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tích cực triển khai Đề án với quyết tâm cao nhất, Đề án bước đầu đã có những dấu hiệu tích cực với sự tham gia đóng góp về ý tưởng cũng như đề xuất các dự án cụ thể của các doanh nghiệp trong và ngoài nước, các cơ sở đào tạo, và các sở, ban, ngành địa phương.

“Đây là trí tuệ, sức mạnh, quyết tâm của những người làm công nghệ thông tin nước nhà, thế hệ trẻ Việt Nam, hệ thống chính trị Việt Nam và nhân dân, đồng chí, đồng bào cả nước. Triển khai đề án là nhiệm vụ trung tâm của nước ta từ nay đến năm 2020. Đề án cũng thể hiện khát vọng của thế hệ trẻ Việt Nam muốn thay đổi thứ hạng của chúng ta trên trường quốc tế trong nhiều lĩnh vực, trong đó có công nghệ thông tin”, trích lời Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp./.