Tin mới:

Liên kết website

Các cơ quan thuộc Bộ TT&TT

Các doanh nghiệp

Thống kê truy cập

Trang web hiện có:
42 guests & 0 thành viên trực tuyến

Tiến độ xây dựng Quy hoạch phát triển thông tin và truyền thông đối với các vùng biên giới biển, vùng biển, đảo Việt Nam

Nằm trong chương trình công tác năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông, "Quy hoạch phát triển thông tin và truyền thông đối với các vùng biên giới biển, vùng biển, đảo Việt Nam" đã được giao Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông chủ trì xây dựng.

Để triển khai xây dựng Quy hoạch này, ngày 24/7/2013, Bộ Thông tin và Truyền thông đã thành lập Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập giúp việc Ban soạn thảo theo Quyết định số 908/QĐ-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông với thành phần: Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông là Trưởng Ban Soạn thảo, đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và các đơn vị trong Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ngày 29/10/2013, Viện Chiến lược TT&TT, với tư cách là thường trực Ban soạn thảo, đã gửi công văn khảo sát số liệu hiện trạng cho các đơn vị có liên quan. Trên cơ sở kết quả khảo sát hiện trạng, Viện Chiến lược đã hoàn thành dự thảo 1 của Quy hoạch và ngày 11/4/2014, Viện đã gửi xin ý kiến các đơn vị trong Bộ.

Sau khi tiếp thu ý kiến của các đơn vị trong Bộ, Viện đã hoàn thành dự thảo 2 và ngày 30/6/2014, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có công văn số 1850/BTTT-VCL gửi xin ý kiến của 14 Bộ, Ban, Ngành liên quan, 28 tỉnh, thành phố ven biển. Thời hạn kết thúc lấy ý kiến là ngày 18/7/2014.

Ngày 30/7/2014, được sự cho phép của Lãnh đạo Bộ, dự thảo Quy hoạch đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ để xin ý kiến của nhân dân.

Ngày 12/9/2014, Viện đã gửi công văn số 282/VCL xin ý kiến thành viên Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập về nội dung dự thảo Quy hoạch, dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Tờ trình Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các Bộ, Ban, Ngành, địa phương và ý kiến của các thành viên Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập, Viện đã hoàn chỉnh bản đề án Quy hoạch, trình Lãnh đạo Bộ. Hiện nay bản đề án Quy hoạch đã được trình lên Thủ tướng Chính phủ chờ phê duyệt.

                                                                          Ban Cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông