Tin mới:

Liên kết website

Các cơ quan thuộc Bộ TT&TT

Các doanh nghiệp

Thống kê truy cập

Trang web hiện có:
16 guests & 0 thành viên trực tuyến

Tiến độ xây dựng Quy hoạch phát triển thông tin và truyền thông đối với các vùng biên giới biển, vùng biển, đảo Việt Nam

Nằm trong chương trình công tác năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông, "Quy hoạch phát triển thông tin và truyền thông đối với các vùng biên giới biển, vùng biển, đảo Việt Nam" đã được giao Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông chủ trì xây dựng.

Để triển khai xây dựng Quy hoạch này, ngày 24/7/2013, Bộ Thông tin và Truyền thông đã thành lập Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập giúp việc Ban soạn thảo theo Quyết định số 908/QĐ-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông với thành phần: Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông là Trưởng Ban Soạn thảo, đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và các đơn vị trong Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ngày 29/10/2013, Viện Chiến lược TT&TT, với tư cách là thường trực Ban soạn thảo, đã gửi công văn khảo sát số liệu hiện trạng cho các đơn vị có liên quan. Trên cơ sở kết quả khảo sát hiện trạng, Viện Chiến lược đã hoàn thành dự thảo 1 của Quy hoạch và ngày 11/4/2014, Viện đã gửi xin ý kiến các đơn vị trong Bộ.

Sau khi tiếp thu ý kiến của các đơn vị trong Bộ, Viện đã hoàn thành dự thảo 2 và ngày 30/6/2014, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có công văn số 1850/BTTT-VCL gửi xin ý kiến của 14 Bộ, Ban, Ngành liên quan, 28 tỉnh, thành phố ven biển. Thời hạn kết thúc lấy ý kiến là ngày 18/7/2014.

Ngày 30/7/2014, được sự cho phép của Lãnh đạo Bộ, dự thảo Quy hoạch đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ để xin ý kiến của nhân dân.

Ngày 12/9/2014, Viện đã gửi công văn số 282/VCL xin ý kiến thành viên Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập về nội dung dự thảo Quy hoạch, dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Tờ trình Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các Bộ, Ban, Ngành, địa phương và ý kiến của các thành viên Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập, Viện đã hoàn chỉnh bản đề án Quy hoạch, trình Lãnh đạo Bộ. Hiện nay bản đề án Quy hoạch đã được trình lên Thủ tướng Chính phủ chờ phê duyệt.

                                                                          Ban Cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông

Nghiên cứu xây dựng báo cáo đánh giá 20 năm phát triển của dịch vụ bưu chính Việt Nam và định hướng phát triển dịch vụ bưu chính

Thực hiện nhiệm vụ thường niên về công tác nghiên cứu khoa học, Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông phối hợp với Vụ Bưu chính nghiên cứu, xây dựng Báo cáo đánh giá 20 năm phát triển của dịch vụ bưu chính Việt Nam và định hướng phát triển dịch vụ bưu chính.

Bưu chính là lĩnh vực thuộc kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, đồng thời còn là một hoạt động quan trọng trong lĩnh vực văn hóa xã hội, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước cả trước mắt cũng như lâu dài. Thành tựu 20 năm đối mới của đất nước không tách rời những cố gắng và thành tựu mà các doanh nghiệp Bưu chính đã nỗ lực thực hiện trong những năm qua.

Bằng chiến lược đi tắt, đón đầu, qua hai giai đoạn tăng tốc phát triển Bưu chính Viễn thông, lĩnh vực bưu chính đã có những bước phát triển vượt bậc.

Năm 2008, Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam (VietnamPost) đã chính thức tách khỏi Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông, hoạt động độc lập với VNPT và hình thành nên Tổng công ty Bưu chính Việt Nam. Ngày 01/01/2013, quyền đại diện chủ sở hữu tại Tổng công ty Bưu chính Việt Nam chuyển từ Tập đoàn về Bộ TTTT, và đổi tên là Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. Đây được xem là xu thế tất yếu trên thế giới, khi chỉ còn 10% trong số 189 nước thành viên của UPU chưa thực hiện việc chia tách. Việc tách VietnamPost hoạt động độc lập với VNPT là xu thế tất yếu, tạo điều kiện thuận lợi để cả VNPT và VietnamPost cùng đổi mới, phát triển mạnh mẽ hơn. Với VNPT, đây sẽ là một trong những bước đi quan trọng trong lộ trình tái cấu trúc, sắp xếp lại hệ thống kinh doanh của Tập đoàn. Còn với VietnamPost, đây sẽ là động lực để toàn ngành bưu chính tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và phát triển bền vững.

Với những thay đổi đó đã tác động rất lớn đến ngành bưu chính Việt Nam. Đặc biệt, khi Việt Nam tham gia Tổ chức thương mại Thế giới, thì mức độ cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong nước và các doanh nghiệp nước ngoài ngày càng gia tăng. Chính vì vậy, việc nhìn nhận và đánh giá 20 năm phát triển bưu chính Việt Nam (1994-2014) là cần thiết để từ đó có những định hướng phát triển lĩnh vực bưu chính trong giai đoạn tiếp theo.

                                                                   Ban Kinh tế và Thị trường

Kế hoạch đào tạo trong quý III năm 2014 của Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng Thông tin và Truyền thông

Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng Thông tin và Truyền thông (đơn vị thuộc Viện chiến lược Thông tin và Truyền thông) thực hiện các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và cấp chứng chỉ theo quy định của pháp luật, phổ biến, truyền bá kiến thức trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông; Đào tạo sau đại học (khi được cơ quan có thẩm quyền cho phép) theo các lĩnh vực nghiên cứu của Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông; Nghiên cứu khoa học phục vụ công tác đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về thông tin và truyền thông, tổ chức ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn.

Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng Thông tin và Truyền thông có tên giao dịch quốc tế là: Information and Communications Training Center (Viết tắt là ICTC).

Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng Thông tin và Truyền thông là đơn vị sự nghiệp có thu, tự bảo đảm chi phí hoạt động, thực hiện các hoạt động dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ khoa học công nghệ, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo qui định của pháp luật; trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội.

Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng Thông tin và Truyền thông có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Tổ chức thực hiện hoạt động đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và cấp chứng chỉ theo quy định của pháp luật, phổ biến, truyền bá kiến thức trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông;

2. Tổ chức đào tạo sau đại học (khi được cơ quan có thẩm quyền cho phép) theo các lĩnh vực nghiên cứu của Viện;

3. Tham gia nghiên cứu khoa học phục vụ công tác đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về thông tin và truyền thông, tổ chức ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn;

4. Tổ chức biên soạn các giáo trình, tài liệu, tư liệu tham khảo phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, phổ biến, truyền bá kiến thức về thông tin và truyền thông;

5. Tổ chức các hội nghị, hội thảo phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về thông tin và truyền thông;

6. Là đầu mối của Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông trong việc thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về thông tin và truyền thông và nghiên cứu khoa học phục vụ công tác đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về thông tin và truyền thông;

7. Quản lý về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, tài sản, hồ sơ, tài liệu của Trung tâm theo qui định của pháp luật và phân cấp của Viện trưởng;

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông giao.

Trong kế hoạch công tác năm quý III năm 2014, Trung tâm dự kiến tiếp tục phối hợp với các địa phương và các doanh nghiệp để triển khai các chương trình đào tạo sau:

- Nghiệp vụ quản lý đầu tư, ứng dụng CNTT quy định tại Nghị định số 102/2009/NĐ-CP (bao gồm các chương trình đào tạo về lập và quản lý dự án; lập dự toán chi phí đầu tư ứng dụng CNTT; Giám sát thi công);

- Quản lý Nhà nước về Thông tin và Truyền thông;

- Quản lý Nhà nước về Bưu chính viễn thông và Công nghệ thông tin;

- Quản lý Nhà nước về Báo chí, xuất bản;

- Quản lý Nhà nước về Công nghiệp công nghệ thông tin;

- Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ Lãnh đạo CNTT (CIO);

- Quản lý dự án công nghệ thông tin;

- Chính phủ điện tử, thương mại điện tử;

- An toàn, bảo mật thông tin;

- Quản trị mạng máy tính (chương trình cơ bản và nâng cao);

- Phố biến văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông;

- Đào tạo về qui trình phát triển sản phẩm phần mềm theo tiêu chuẩn CMMi;

- Một số các chuyên đề khác trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông.

Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng Thông tin và Truyền thông

Quy hoạch truyền dẫn phát sóng, phát thanh truyền hình Việt Nam đến năm 2020

TDPS

Ngày 16/2/2009, Quy hoạch truyền dẫn phát sóng, phát thanh truyền hình đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 22/2009/QĐ-TTg.

Xem tiếp...

Chỉ thị về quản lý và phát triển hạ tầng viễn thông

Internet

Trong những năm gần đây, sự phát triển hạ tầng viễn thông đã góp phần thúc đẩy các dịch vụ viễn thông phát triển vượt bậc, đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ của xã hội, đặc biệt là dịch vụ điện thoại di động. Tuy nhiên, việc phát triển và quản lý hạ tầng viễn thông vẫn còn nhiều hạn chế: nhận thức chưa thống nhất; cơ chế, chính sách, quy hoạch còn thiếu và chưa đồng bộ; một số quy định chưa cụ thể và khả thi; công tác thực thi pháp luật còn hạn chế.

Xem tiếp...

Quy hoạch phát triển Bưu chính Việt Nam đến năm 2010

buu chinh

Cùng với sự phát triển của đất nước trên chặng đường 60 năm qua, ngành Bưu chính Viễn thông (BCVT) Việt Nam đã đạt được những thành tự quan trọng góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc; công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Xem tiếp...

Quy hoạch phát triển Bưu chính Việt Nam đến năm 2010

Ngày 26/9/2005, Quy hoạch phát triển Bưu chính Việt Nam đến năm 2010 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 236/2005/QĐ-TTg.

Xem tiếp...

Chiến lược phát triển Bưu chính - Viễn thông đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

mobile-phone-network

Ngày 18/10/2001, Chiến lược phát triển Bưu chính - Viễn thông đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 158/2001/QĐ-TTg.

Xem tiếp...