Tin mới:

Liên kết website

Các cơ quan thuộc Bộ TT&TT

Các doanh nghiệp

Thống kê truy cập

Trang web hiện có:
51 guests & 0 thành viên trực tuyến

Chiến lược - Chính sách

QUỸ HỖ TRỢ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý

Thông tin đối ngoại là hoạt động chủ động cung cấp thông tin có định hướng nhằm phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chính sách đối ngoại, văn hóa, lịch sử, đất nước và con người... của một quốc gia, một dân tộc. Thông tin đối ngoại trong những năm qua đã góp phần quan trọng quảng bá hình ảnh Việt Nam, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên thế giới, củng cố và mở rộng quan hệ hợp tác với các nước và các tổ chức quốc tế, bảo vệ chủ quyền biên giới lãnh thổ, biển và hải đảo, khuyến khích, động viên đồng bào ta ở nước ngoài gắn bó với quê hương.

Nhận thức về tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã liên tục đề ra nhiều chủ trương và biện pháp thiết thực để nâng cao hiệu quả của thông tin đối ngoại. Ngày 10/9/2008, Ban Bí thư đã ra Chỉ thị 26-CT/TW về "Tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới", theo đó, xác định thông tin đối ngoại là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, với phương châm "chính xác, kịp thời, sinh động, phù hợp với từng đối tượng". Ngày 14 tháng 02 năm 2012, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XI đã có Kết luận số 16-KL/TW về Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011 - 2020, xác định rõ "Thông tin đối ngoại là một bộ phận rất quan trọng trong công tác tuyên truyền và công tác tư tưởng của Đảng ta; là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài"; ngày 6 tháng 8 năm 2012 Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 21/CT-TTg về việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011 - 2020; ngày 28 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 368/QĐ-TTg Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013 - 2020.

Để hỗ trợ và nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin đối ngoại, việc thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển thông tin đối ngoại trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông là cần thiết và thực tế nhiệm vụ này đã được thể hiện trong 2/28 nhiệm mà Chính phủ đã hệ thống trong chương trình hành động của Chính phủ theo quyết định 368/QĐ-TTg.

Để đảm bảo tính hiệu quả trong hoạt động của Quỹ, có 2 điều cần quan tâm:

Điều đầu tiên là xác định đúng, đầy đủ đối tượng cần hỗ trợ phù hợp với các nhiệm vụ, mục tiêu và chương trình hành động của Chính phủ. Một số nội dung cần nghiên cứu hỗ trợ như: Hỗ trợ đặt hàng thông tin đối ngoại thường xuyên theo chủ đề phát sóng trong nước và quốc tế; Hỗ trợ các tổ chức truyền thông, cơ quan thông tấn và phóng viên nước ngoài đến Việt Nam đưa tin về Việt Nam; Hỗ trợ những công dân người Việt công tác tại các cơ quan báo chí ở nước ngoài; Hoạt động nghiên cứu và mua các kết quả nghiên cứu, tài liệu quan trọng phục vụ cho công tác thông tin đối ngoại kịp thời...

Điều thứ hai là xây dựng thành công đề án huy động nguồn lực và cơ chế tài chính cho hoạt động của Quỹ, đảm bảo Quỹ đa dạng về nguồn lực hỗ trợ, ổn định về mặt số lượng, đầy đủ cơ chế để duy trì hoạt động quỹ trong thời gian dài, phát huy hết vai trò và sứ mệnh của Quỹ đối với công tác thông tin đối ngoại.

                                                                                          Nguyễn Tuấn Linh

                                                                   Trung tâm Tư vấn Thông tin và Truyền thông