Tin mới:

Liên kết website

Các cơ quan thuộc Bộ TT&TT

Các doanh nghiệp

Thống kê truy cập

Trang web hiện có:
46 guests & 0 thành viên trực tuyến

Tuyên truyền về xây dựng xã hội học tập

Năm 2013, Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông được Lãnh đạo Bộ giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng Đề án "Truyền thông về xây dựng xã hội học tập" (sau đây gọi tắt là Đề án), đây là nhiệm vụ nằm trong Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020" đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2013. Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng, hoàn thiện và báo cáo Lãnh đạo Bộ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án.

Theo dự thảo của Đề án, đến năm 2020, tuyên truyền, tập huấn, phổ biến về vai trò, mục đích, ý nghĩa, nội dung, thực trạng về xây dựng xã hội học tập và các hình thức học tập suốt đời đối với từng đối tượng để đạt được các mục tiêu cụ thể như: 100% phóng viên phụ trách chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề về giáo dục tại các cơ quan báo chí; 95% cán bộ chuyên trách trang tin điện tử, cổng thông tin điện tử của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị; cán bộ chủ chốt của đài phát thanh, truyền hình cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã, điểm sinh hoạt cộng đồng; 100% cán bộ chủ chốt của trung tâm học tập cộng đồng, trung tâm giáo dục thường xuyên, các cơ sở giáo dục chính quy làm nhiệm vụ giáo dục thường xuyên, các cơ sở giáo dục khác; cán bộ chủ chốt của thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa, trung tâm văn hóa - thể thao các cấp và các câu lạc bộ; cán bộ lãnh đạo, cán bộ thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, doanh nghiệp các cấp.

Ngoài ra, dự thảo Đề án cũng đưa ra mục tiêu đối với đối tượng thụ hưởng tuyên truyền như: 100% cán bộ công chức từ Trung ương đến cấp xã; học sinh, sinh viên, học viên tại các cơ sở giáo dục; 90% công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất; 70% lao động nông thôn; lao động tự do.

Để đạt được các mục tiêu trên, dự thảo Đề án cũng đề xuất thực hiện một số nhiệm vụ như xây dựng nội dung tuyên truyền, tuyên truyền qua các phương thức truyền thông: qua các cơ quan báo chí, qua hệ thống thông tin cơ sở, qua mạng viễn thông và internet, qua các phương thức khác.

                                                                        Ban Thông tin Báo chí, Xuất bản và Quảng cáo